Gmina Dobroszyce: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt niezabudowany
Przeznaczenie oferty Przemysł, Magazyny i składy
Powierzchnia 13.58 ha (135800 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Dolnoślaskie
Powiat powiat oleśnicki
Miejscowość Dobroszyce
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A4
Odległość od autostrady 25 km - 50 km
Czas dojazdu do autostrady 10 minut - 30 minut
Najbliższa droga ekspresowa S8
Odległość od drogi ekspresowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej poniżej 10 minut
Najbliższe lotnisko Wrocław - Strachowice
Odległość od lotniska 25 km - 50 km
Czas dojazdu do lotniska 10 minut - 30 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Elektryczność: Odległość przyłącza 20
Elektryczność: Napięcie (kV) 20
Elektryczność: dostępna moc (MW) 2
Gaz na terenie Tak
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Gaz: Odległość przyłącza 1000
Gaz: Wartość kaloryczna (MJ/m3) 25,45560
Gaz: średnica rury (mm) 160
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Woda: Odległość przyłącza 200
Woda: dostępna objętość (m3/24h) 150
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: Odległość przyłącza 5
Kanalizacja: dostępna objętość (m3/h) 10
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Gmina Dobroszyce


1. Charakterystyka gminy

1.1. Położenie

Gmina Dobroszyce to gmina wiejska położona wpółnocno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim. Gmina Dobroszyce od południowej i południowo wschodniej strony graniczy z Gminą Oleśnica, od północno wschodniej strony z Gminą Twardogóra, od zachodu z Gminą Trzebnica, od północno zachodniej strony z Gminą Zawonia, natomiast od południowego zachodu z Gminą Długołęka. Powierzchnia gminy wynosi 13 196 ha, to jest 132 km², co stanowi 12,58 % powierzchni powiatu oleśnickiego oraz 0,66 % powierzchni województwa dolnośląskiego. Gminnym centrum administracyjnym jest położona w południowo – wschodniej części gminy miejscowość Dobroszyce. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Należą do nich: Bartków, Białe Błoto, Dobra, Dobroszyce, Dobrzeń, Holendry, Łuczyna, Malerzów, Mękarzowice, Miodary, Nowica, Nowosiedlice, Sadków, Siekierowice i Strzelce.   Bliskie sąsiedztwo: Wrocław 30 km, Poznań 169 km Najbliższe przejścia graniczne: - z Czechami: Lubawka 146 km - z Niemcami: Jędrzychowice 202 km Odległość i czas dojazdu: Miasto wojewódzkie / Wrocław: 30 km, 20 min Lotnisko / Wrocław: 42 km, 30 min. Autostrada / A4: (drogą S8) 54 km, 35 min

1.2. Demografia

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku liczba ludności w Gminie Dobroszyce wynosiła 6 452 osób, z czego 3 239 stanowili mężczyźni, a 3 213 kobiety. Szczegółowe informacje na temat demografii zostały zamieszczone w poniższej tabeli. Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.XII.2014r.)
Parametr Jednostka miary Wartość
Ludność według miejsca zameldowania
Liczba ludności (ogółem) osoba 6 452
Liczba kobiet osoba 3 213
Liczba mężczyzn osoba 3 239
Wskaźnik modułu gminnego
Gęstość zaludnienia ilość osób / km2 49
Ilość kobiet na 100 mężczyzn osoba 99
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców - 2,9
Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
W wieku przedprodukcyjnym % 20,1
W wieku produkcyjnym % 64,8
W wieku poprodukcyjnym % 15,2
  Informacje na temat wielkości bezrobocia na terenie Gminy Dobroszyce zestawione zostały w poniższej tabeli.   Tabela 1. Bezrobocie (stan na 31.XII.2014r.)
Parametr Jednostka miary Wartość
Bezrobotni zarejestrowani według płci
Ogółem osoba 223
Mężczyźni osoba 95
Kobiety osoba 128
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Ogółem % 5,3
Mężczyźni % 4,2
Kobiety % 6,6
Źródło: GUS. Analizując wskaźniki za lata 2010-2013, można zauważyć sukcesywny wzrost liczby ludności - do 2013 r. liczba mieszkańców Gminy zwiększyła się o 92 osoby (ok. 1,45 %).   Tabela 2.Liczba ludności w gminie Dobroszyce.
Liczba ludności w roku:
2010 2011 2012 2013 Szacunkowo
2015 2016 2017 2018 2019 2020
6 333 6 359 6 371 6 425 6 457 6 489 6 522 6 554 6 587 6 620
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z GUS Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy stopniowy wzrost liczby ludności w gminie.

2. Gospodarka wodno-ściekowa

2.1. Sieć wodociągowa

Gmina Dobroszyce posiada wodociągową sieć rozdzielczą o długości 103,0 km z 1 876 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz zbiorowego mieszkania. W 2014 roku dostarczono nią 224,0 dam3 wody. Z gminnej sieci wodociągowej korzysta 6 381 osób. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroszyce.     Tabela 3. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroszyce (stan na 2014 r.)
Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość
1. Długość czynnej sieci rozdzielczej km 103,0
2. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 1 876
3. Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 232
4. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6 381
Źródło: GUS. Na terenie Gminy Dobroszyce funkcjonują dwa zasadnicze źródła zaopatrzenia w wodę, bazujące na ujęciach wód gruntowych poziomu czwartorzędowego. Są to Stacje Ujęcia Wody (SUW): Dobroszyce i Łuczyna. SUW Dobroszyce obsługuje wsie: Dobroszyce, Miodary, Nowica, Nowosiedlice i Strzelce. SUW Łuczyna obsługuje wsie: Bartków, Białe Błoto, Łuczyna, Mękarzowice, Sadków i Siekierowice. Układy sieciowe wodociągówzaopatrywanych przez SUW Dobroszyce i SUW Łuczyna mają awaryjne połączenie ze sobą. Dodatkowo miejscowości zaopatrywane przez SUW Łuczyna mogą być awaryjnie zasilane przez ujęcie pomocnicze w Siekierowicach. Miejscowości Dobra i Dobrzeń zaopatrywane są w wodę poprzez SUW Jenkowice, zlokalizowany na terenie gminy wiejskiej Oleśnica, zaś wieś Malerzów zaopatrywana jest poprzez SUW Czeszów, zlokalizowany na terenie Gminy Zawonia.

2.2. Sieć kanalizacyjna

Gmina Dobroszyce posiada sieć kanalizacyjną o długości 33,4 km z 1 396 podłączeniami do budynków mieszkalnych oraz mieszkania zbiorowego. W 2014 roku odprowadzono nią 155,0 dam3. Z sieci kanalizacyjnej korzysta 4 424 osób. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dobroszyce.   Tabela 4. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobroszyce (stan na 2014 r.)
Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość
1. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 33,4
2. Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 1 396
3. Ścieki odprowadzone dam3 155,0
4. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 4 424
Źródło: MPWiK Sp. z o.o. Uzupełnieniem sieci są oczyszczalnie ścieków w Dobroszycach i Dobrzeniu, zapewniające pełną obsługę zapotrzebowania w tym zakresie.  

3. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

3.1. Stan wyjściowy

Odpady komunalne na terenie Gminy Dobroszyce powstają głównie w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach handlowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Masa zebranych odpadów (dane za rok 2014) Masa odebranych odpadów w postaci niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadu: 200301) z obszaru Gminy Dobroszyce w 2015 roku wyniosła 1113,2 Mg. Ilość ta została w całości zebrana z obszarów wiejskich. Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2014 roku wyniosła 2,7 Mg. Wszystkie odebrane odpady poddane zostały innym niż składowanie procesom przetwarzania. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów komunalnych jak: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł  56,4%. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odebranych z obszaru gminy w 2015 roku, wyniósł 78%.   3.2. Miejsce zagospodarowania odpadów Jak wynika z treści sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Dobroszyce za rok 2015, odpady wytworzone na terenie gminy skierowane zostały następujących instalacji przetwarzania odpadów:
  • RIPOK MBP Jaroszów;
  • RIPOK Chemeko MBP w Rudnej Wielkiej;
  • WPO ALBA we Wrocławiu;
 
  1. Pozostała infrastruktura Gminy
4.1. System elektroenergetyczny Przez teren Gminy Dobroszyce przebiegają tranzytowo niżej wymienione napowietrzne linie wysokiego napięcia: - jednotorowa 400 kV relacji Pasikurowice – Ostrów Wielkopolski, - jednotorowa 110 kV relacji Oleśnica – Twardogóra. Na terenie gminy sieć rozdzielcza SN 20 kV zasilana jest ze stacji transformatorowych (GPZ) 110/20 kV: Oleśnica, Twardogóra i Trzebnica. Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są liniami NN 0,4 kV wyprowadzonymi z licznych stacji transformatorowych 20/0,4 kV lub bezpośrednio z abonenckich stacji transformatorowych 20/0,4 kV. Wszystkie miejscowości na terenie gminy są zelektryfikowane. Dostawy energii w pełni pokrywają potrzeby mieszkańców oraz jednostek gospodarczych. W lokalnym systemie energetycznym występują rezerwy, które mogą być wykorzystywane do celów grzewczych u istniejących odbiorców. Obecny system elektroenergetyczny zaspokaja we właściwym zakresie potrzeby mieszkańców. 4.2. System gazowniczy Przez południową część gminy przebiega odcinek sieci gazowej przesyłowej wysokiego ciśnienia (DN100/6,3 MPa) o łącznej długości 1,175 km. Jest to zamknięte odgałęzienie od gazociągu relacji Wrocław – Oleśnica, zlokalizowane na południe od miejscowości Dobrzeń i Dobra. Na obszar Gminy Dobroszyce gaz doprowadzony jest od strony gminy Zawonia gazociągiem niskiego ciśnienia, od którego poprzez reduktory doprowadzany jest do odbiorców. Długość rozdzielczej sieci gazowej (wg GUS 2013) na terenie gminy wynosi 45,292 km i obejmuje miejscowości: Łuczyna, Strzelce, Dobra, Dobroszyce, Dobrzeń i Nowica. Wg GUS w 2013 roku liczba przyłączy wynosiła 151. Istniejące warunki techniczne i stan techniczny gazociągów w regionie pozwalają na rozbudowę sieci dystrybucyjnej dla potrzeb wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią warunek opłacalności w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Opłacalność przedsięwzięcia uzależniona jest między innymi od zawarcia odpowiedniej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej oraz długości projektowanych gazociągów i przyłączy odpowiednich dla umożliwienia zaistnienia warunków technicznych przyłączenia. Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie środowiska poprzez eliminację lokalnej emisji pyłów i toksycznych składników spalin. W pozostałych miejscowościach mieszkańcy korzystają z gazu płynnego propan-butan w butlach. Decyzje o rozbudowie sieci gazowej podejmuje się wówczas, gdy pozytywna jest analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego. 4.3. System komunikacyjny Gmina Dobroszyce posiada bardzo dobrze rozwinięty i efektywny pod względem gęstości sieci komunikacyjnej układ drogowy. Z punktu widzenia połączeń lokalnych i regionalnych położenie komunikacyjne gminy jest bardzo korzystne, z uwagi na połączenia drogowe zarówno z Oleśnicą (odległość 8 km), jak i z Wrocławiem (odległość 30km). Na południu Gminy Dobroszyce przebiega droga ekspresowa S8, łącząca Wrocław i Białystok oraz droga wojewódzka nr 340 z Oleśnicy do Ścinawy, przez Trzebnicę, Oborniki Śląskie i Wołów. Droga ta umożliwia rozprowadzenie ruchu samochodowego z Oleśnicy (droga krajowa nr 8 w kierunku Warszawy i droga krajowa 25 w kierunku Kalisza) do Trzebnicy (droga krajowa nr 5 w kierunku Poznania i droga krajowa nr 15 w kierunku Torunia) oraz do Lubina (droga krajowa nr 3 w kierunku Zielonej Góry). Ponadto w pobliżu gminy przebiegają drogi o znaczeniu ponadlokalnym, m.in.: droga krajowa nr 5 łącząca aglomerację trójmiejską i wałbrzyską oraz droga krajowa nr 25 z Pomorza Środkowego do aglomeracji wrocławskiej. Przez gminę przebiega linia kolejowa nr 281 Oleśnica – Krotoszyn – Września – Gniezno – Nakło nad Notecią – Chojnice. Sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Dobroszyce wynosi ponad 61 km. Wszystkie te drogi posiadają nawierzchnię twardą, w zdecydowanej większości  bitumiczną.  

Kontakt


Gmina Dobroszyce
Urząd gminy Dobroszyce 56-410 DOBROSZYCE, RYNEK 16
tel. 71 314 11 67
fax. 71 314 11 67
www.dobroszyce.pl