Miasto Malbork: Oferta inwestycyjna


Przedmiot oferty Grunt zabudowany
Przeznaczenie oferty Turystyka, Gastronomia, Usługi
Powierzchnia 1.6236 ha (16236 m2)
Specjalna strefa ekonomiczna Nie
Województwo Pomorskie
Powiat powiat malborski
Miejscowość Malbork
Adres ul. Wałowa
Właściciel Własność gminna
Sprzedaż/dzierżawa Sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Różnice poziomów terenu Nie
Ograniczenia wysokości budynków Tak

Komunikacja

Najbliższa autostrada A1
Odległość od autostrady 10 km - 25 km
Czas dojazdu do autostrady 10 minut - 30 minut
Najbliższa droga ekspresowa S22
Odległość od drogi ekspresowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do drogi ekspresowej poniżej 10 minut
Najbliższe lotnisko Gdańsk - Rębiechowo
Odległość od lotniska powyżej 50 km
Czas dojazdu do lotniska 30 minut - 60 minut
Odległość od bocznicy kolejowej poniżej 10 km
Czas dojazdu do bocznicy kolejowej poniżej 10 minut

Media

Elektryczność na terenie Tak
Elektryczność: Możliwość podłączenia Tak
Gaz na terenie Tak
Gaz: Możliwość podłączenia Tak
Woda na terenie Tak
Woda: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja na terenie Tak
Kanalizacja: Możliwość podłączenia Tak
Kanalizacja: odprowadzane wód deszczowych Tak

Oferent: Miasto Malbork


Malbork – Inwestycje na medal.   Jeden z gruntów  inwestycyjnych w Malborku został uhonorowany na szczeblu krajowym tytułem „Gruntu na Medal”, w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.   Park Inwestycyjny Teren położony w północno – wschodniej części  miasta, w dzielnicy przemysłowej, w obszarze  ustanowionej w 2003 r. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Malborku. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. wydaje w imieniu Ministerstwa Gospodarki zezwolenie skutkujące zwolnieniem z podatku dochodowego od dochodów zrealizowanych na terenie Strefy w ramach określonych rodzajów działalności i do pułapu przysługującej pomocy publicznej. Maksymalny próg pomocy publicznej dla dużego przedsiębiorcy w województwie pomorskim wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Dla średniej wielkości firm próg jest podwyższony o 10 punktów procentowych, czyli wynosi 45%, a dla małych firm - o dodatkowe 10 punktów procentowych, czyli 55%. Nieruchomość znajduje się w rejonie ulic Bydgoskiej i Dalekiej, między ul. Daleką, a Zakładem Elewarr Sp. z o.o., w odległości 4 km od centrum miasta i dworców PKP i PKS oraz 2 km od drogi krajowej Elbląg - Stargard Gd. Położona jest w bezpośrednim otoczeniu obiektów o charakterze magazynowym i przemysłowym. Dobry dojazd z ul. Dalekiej. Teren pusty, nieużytkowany. Od strony północnej sąsiaduje z zabudowaniami elewatora zbożowego – Elewarr Sp. z o.o., od południa przylegają osiedla mieszkaniowe zabudowane budynkami jednorodzinnymi, od zachodu sąsiaduje z zabudową przemysłową usytuowaną przy ul. Dalekiej. Strefa buforowa wydzielona na zewnątrz nieruchomości. Cała nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Malbork i stanowi teren pod inwestycje typu \"greenfield\". Łączna powierzchnia działki wynosi 10,4 ha - działki nr 2/22  pow. 0,7033 ha, 4/25  pow. 0,2700 ha, 4/27  pow. 0,1035 ha, 4/29  pow. 0,0658 ha, 4/35  pow. 6,4607 h, 5/2  pow. 2,8115 ha. Bocznica kolejowa biegnie od stacji PKP Malbork poprzez Al. Wojska Polskiego, przez tereny dawnej jednostki wojskowej( ten fragment Bocznicy jest własnością Miasta Malborka) następnie wzdłuż ul. Dalekiej rozwidla się w stronę dawnego Makopu S.A., W obszarze tym w ostatnich latach bez przeszkód wydano decyzje o warunkach zabudowy dla zakładów ADM S.A., Pemalux Sp. z o.o., Amber-Boats Sp. z o.o., S&P Clever Reinforcement Company Ag S.A. Oddział w Polsce, które są zakładami przemysłowymi. Teren dosyć płaski, z uskokiem w części centralnej, o kształcie niskiego trójkąta prostokątnego. Pod względem morfologicznym jest to fragment doliny rzeki Nogat. ( obecnie do ADM S.A. ) a drugie rozwidlenie jest w stronę Elewarr Sp. z o.o. Oprócz tego dwa odgałęzienia idą w kierunku portu, w zarządzie Żeglugi Bydgoskiej. Obecny status Bocznicy jest taki, że głównym użytkownikiem i stroną w umowie z PKP jest Spółka Elewarr w Malborku, która ponosi główne koszty i opłaty związane z przebiegiem i użytkowaniem Bocznicy, która władna jest do podpisywania i decydowania o przyłączaniu kolejnych użytkowników. Jeśli chodzi o możliwości transportowe z tej Bocznicy to dobiega ona do stacji PKP Malbork, skąd istnieje obecnie wielu przewoźników i bezproblemowe korzystnie z wielu linii. Te podstawowe to: Linia nr 204 Malbork – Braniewo – granica państwa, lub do Olsztyna Linia nr 009 (warszawska) Gdańsk – Trójmiasto i do Warszawy, a stamtąd dalej Linia nr 207 Malbork – Grudziądz - Toruń Podstawowe kierunki są dostępne a z nich dalej, to przewoźnik uzgadnia linie i trasę, zleceniodawca zgłasza potrzebę dostarczenia towaru. Blisko port rzeczny - oddalony od działki o ok. 500 m. Port w zarządzie Żeglugi Bydgoskiej. W pobliżu terenu biegnie sieć wodociągowa wzdłuż ul. Dalekiej od ul. Toruńskiej do ul. Bydgoskiej. Jest to wodociąg 160 PE. Nie ma  problemu z przyłączeniem wody z tej linii po wystąpieniu o wykonanie przyłącza. W bezpośrednim pobliżu terenu znajduje się przepompownia ścieków. Ścieki prowadzone są do przepompowni i odprowadzane do linii należącej do wodociągów (ul. Nogatowej), biegnąc nią aż do oczyszczalni. W przypadku kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. Nogatowej istnieje rura  KD 600, z której wody opadowe wpływają do otwartego rowu biegnącego w poprzek omawianego terenu, po czym wpływają z rowu ponownie do rury KD 800. Dla ścieków komunalnych przepustowość oczyszczalni to 12 000 m³/dobę. Na przedmiotowym terenie nie ma problemu z zaopatrzeniem w gaz – znajduje się tam cała sieć gazociągowa o średnim ciśnieniu. Ma on praktycznie nieograniczone możliwości. Inwestor musi określić, jakie dostawy będą mu potrzebne. Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania umowy z  Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. w Gdańsku. Dla przykładu ADM S.A.,  pobierają 1000 m³/h gazu. Około 1 km od tego terenu znajduje się GPZ Rakowiec (Główny Punkt Zasilania) posiadający rezerwę mocy rzędu kilkunastu MW. W chwili obecnej w sąsiedztwie przedmiotowego terenu  na potrzeby funkcjonującej firmy wykorzystywana jest stacja transformatorowa  mocy rzędu 2MW. W rejonie ulic Bydgoskiej i Dalekiej znajduje się sieć telekomunikacyjna. Warunki przyłączenia określane są po przekazaniu szczegółów odnośnie lokalizacji inwestycji i indywidualnych potrzeb klienta. Firma Pro-System PHU z Malborka na przedmiotowym terenie dostarcza także dla istniejących firm internet radiolinią z prędkością do 100 Mb/s.   Rada Miasta Malborka w dniu 29 października 2015 r. uchwaliła  dwie uchwały dotyczące  zwolnień z podatku od nieruchomości. Do pięciu lat  zwolnienia z podatku od nieruchomości liczyć mogą przedsiębiorcy realizujący  nowe inwestycje na terenie miasta Malborka. Dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy przewidziano zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres jednego roku.   Osoba do kontaktu:  Zbigniew Charmułowicz, Doradca Burmistrza ds. nowych inwestycji w Urzędzie Miasta Malborka, tel.: + 48 55 647 47 51, +48 885 689 995,  e-mail: z.charmulowicz@um.mabork.pl,     http://www.investmalbork.pl

Kontakt


Miasto Malbork
Urząd Miasta Malborka Plac Słowiański 5; 82-200 Malbork
tel. +48 55 629 04 12
fax. +48 55 647 33 24
www.investmalbork.pl/