Urząd Miejski w Kórniku


Gmina Kórnik leży w centralnej części Pojezierza Poznańskiego. Zajmuje obszar 186km², który zamieszkuje ponad 20 tys. mieszkańców. Administracyjnie teren ten wchodzi w skład powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, granicząc od północy z miastem Poznaniem, a dalej kolejno z gminami: Kleszczewo, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Śrem, Brodnica i Mosina.

Potencjał ludzki


Przez teren gminy przebiegają istotne dla ruchu lokalnego i krajowego ciągi komunikacyjne m.in. droga krajowa ekspresowa S11 ( Poznań – Bytom ), drogi wojewódzkie: 434 do Kostrzyna Wlkp., 431 do Mosiny, 434 do Śremu. Przez północno – wschodnią część gminy przebiega natomiast linia kolejowa o znaczeniu międzyregionalnym z Poznania do Ostrowa Wlkp. z trzema stacjami kolejowymi w : Gądkach, Kórniku i Pierzchnie. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój gminy Kórnik jednym z podstawowych zadań jakie spoczywają na barkach władz samorządowych jest zapewnienie infrastruktury technicznej. Nie ulega wątpliwości, że obecnie każde gospodarstwo domowe musi mieć dostęp do sieci wodociągowej i posiadać uregulowany system odprowadzania odpadów płynnych. Zdecydowana większość gospodarstw posiada dostęp do sieci wodociągowej – 85, 5% mieszkańców gminy. Konieczne jest jednak uzupełnienie brakujących jeszcze przyłączy oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na nowo budujących się osiedlach mieszkaniowych. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada 34,4 % mieszkańców. Ze względu na bardzo szybki rozwój budownictwa jednorodzinnego, konieczność ochrony jezior i wód podziemnych oraz planowany wzrost inwestycji w wielu sektorach gospodarki, koniecznym się stało zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z całej gminy. Wiąże się to z koniecznością modernizacji oczyszczalni ścieków w Borówcu oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej. Realizacja takiej inwestycji to wydatek bardzo poważnych kwot w związku z tym Aquanet S.A. pozyskał na tą inwestycję środki zewnętrzne z funduszy UE. Rozbudowa i zapewnienie sieci gazowej na terenie gminy Kórnik, jest następnym krokiem w kierunku ochrony środowiska naturalnego i poprawy warunków życia. Obecnie siecią tą objętych jest 88,3 % mieszkańców. Dla Kórnika pełna gazyfikacja, to również możliwość oferowania terenów inwestycyjnych wyposażonych w to medium. Sieć energetyczna i telekomunikacyjna to media, którymi objętych jest stosunkowo najwięcej mieszkańców gminy: - sieć energetyczna – 100 % - sieć telekomunikacyjna – 90 % Praktycznie wszystkie miejscowości gminy są zelektryfikowane, choć stanu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną nie uważa się za bardzo dobry. Niezbędna jest modernizacja stacji rozdzielczych. Mimo tego, trudno jest mówić o barierze energetycznej rozwoju gminy. Nie ma przeszkód do instalacji sieci na terenach nowych osiedli mieszkaniowych, jak i w gospodarstwach już istniejących. Dynamicznie rozwija się sieć telefonii komórkowej. Co raz więcej podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych, organizacji społecznych i osób prywatnych posiada dostęp do „Internetu”. Na terenie gminy zlokalizowane są miejsca z bezpłatnym dostępem do internetu ( w świetlicach wiejskich ), oraz HOT SPOT na terenie rynku w Kórniku. Budownictwem komunalnym objętych jest 2,42 % mieszkańców gminy. Lokale tworzące zasób mieszkaniowy gminy przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach oraz na lokale zamienne i socjalne, w wypadkach, gdy na gminie ciąży obowiązek ich dostarczenia określonym osobom.

Kontakt


Urząd Miejski w Kórniku
Plac Niepodległości 1 62-035 Kórnik
tel. 61 8170 411
fax. 61 8170 475
www.kornik.pl