Urząd Miasta Sieradza


Sieradz to 44 – tysięczne miasto leżące w centrum Polski, u brzegu rzeki Warty, pełniące rolę ważnego ośrodka administracyjno-gospodarczego w zachodniej części województwa łódzkiego. Powierzchnia Sieradza wynosi 51,22 km2.

Potencjał ludzki


Przez miasto przebiegają: droga krajowa nr 14 relacji Łódź-Wrocław, droga krajowa nr 12 w kierunku na Kalisz i Poznań, droga krajowa nr 83 w kierunku na Turek oraz linia kolejowa wschód-zachód (Warszawa – Łódź – Sieradz - Ostrów Wlkp. – Poznań - Wrocław) o znaczeniu krajowym. To korzystne, centralne położenie w przyszłości ulegnie dalszej poprawie. Głównie za sprawą budowy drogi ekspresowej S-8 (termin zakończenia prac 2014 rok), która przebiegając w bezpośrednim sąsiedztwie miasta - dwa węzły oraz obwodnica, połączy autostrady A-4 i A-1. Dzięki tej inwestycji Sieradz uzyska bardzo dobre i szybkie połączenie z Wrocławiem, Łodzią, Warszawą, a docelowo z granicami Polski. W odległości 60 km od miasta znajduje się Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Z Sieradza do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy aglomeracji śląskiej – dużych miast i rynków zbytu – jest nie dalej niż 200 km. Łódź leży zaledwie 60 km od miasta – godzina jazdy samochodem lub pociągiem. A do granicy zachodniej i wschodniej jest odpowiednio: do Zgorzelca – 360 km, do Terespola – 378 km. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej. Dlatego od lat prowadzone są inwestycje w tym zakresie. Oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, rozwijana jest sieć gazociągowa i kanalizacyjna, modernizowane są budynki. Systematycznie zwiększane i uzbrajane są wolne tereny inwestycyjne.

Położenie i infrastruktura


Liczba mieszkańców Sieradza - 43 749 osób (stan na dzień 31.12.2011 r.) mężczyźni - 20 731 kobiety - 23 018 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem: - w wieku przedprodukcyjnym 17,3% - w wieku produkcyjnym 65,7% - w wieku poprodukcyjnym 17% Wskaźnik gęstości zaludnienia: 854 osoby na 1 km2 Dochody gminy na 1 mieszkańca ogółem 2 474,11 zł Wydatki gminy na 1 mieszkańca ogółem 2 365,40 zł Według danych Eurostatu w 2011 roku za godzinę pracy jednego pracownika przedsiębiorca płaci w Polsce średnio 7,1 euro. Średni koszt pracy za godzinę w przedsiębiorstwach w UE szacowany jest na 23,1 euro. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w trzecim kwartale 2011 r. ukształtowało się na poziomie 3 416 zł, tj. o 6,6% wyższym niż w analogicznym okresie roku 2010. W sektorze publicznym wyniosło 3 459 zł(wzrost do analogicznego okresu 2010 roku o 7,5%), a w sektorze prywatnym 3 593 zł(wzrost o 6,1%). Bezrobotni zarejestrowani wg płci (stan na dzień 31.12.2011 r.): ogółem - 2 753 - w tym mężczyźni - 1 359 - w tym kobiety - 1 394 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem - 9,6% mężczyźni - 9,3% kobiety - 9,9% PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD Pracujący wg płci ogółem - 12 407 osób mężczyźni - 5 795 kobiety - 6 612

Kontakt


Urząd Miasta Sieradza
plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz
tel. 43 826 61 11
fax. 43 822 30 05
www.sieradz.eu