Urząd Gminy i Miasta w Rychwale


Rychwał jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w centralnej części Polski, na Równinie Rychwalskiej, będącej integralną częścią Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. Położona jest w południowo - wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w sąsiedztwie autostrady A2. Obszar gminy wynosi blisko 118 km2,jest bogaty w zabytki, przede wszystkim sakralne, a sama miejscowość Rychwał posiada historyczny rodowód i ciekawe obiekty kultury materialnej.

Potencjał ludzki


Położenie w bliskim sąsiedztwie węzła autostrady A2„Modła”, przebiegające przez teren gminy droga krajowa nr 25, droga wojewódzka nr 443 oraz sieć dróg powiatowych i gminnych dają możliwości bezproblemowej komunikacji drogowej. Oddalony o niespełna 20 km dworzec kolejowy (z bocznicą) w Koninie daje możliwości transportu kolejowego, zarówno towarowego jak i osobowego, a bliskość portów lotniczych w Poznaniu i Łodzi umożliwia komunikację lotniczą. Przez teren gminy przebiegają główne ciągi komunikacyjne tj. droga krajowa nr 25, oraz droga wojewódzka nr 443. Do ważniejszych argumentów infrastrukturalnych przemawiających za lokalizacją inwestycji na terenie gminy Rychwał należą: • bliskość autostrady A2 - węzeł „Modła”, • dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych, powiatowych, • bliskość węzła kolejowego - Konin, • gminna oczyszczalnia ścieków, • dostępność do sieci energetycznych i telefonicznych, • wysoki stopień zwodociągowania gminy, • rozwijająca się sieć kanalizacyjna.

Położenie i infrastruktura


Obszar gminy zamieszkuje 8,4 tyś. mieszkańców (2,4 tyś. w mieście Rychwał), przede wszystkim ludzi młodych, dobrze wykształconych, chętnych do pracy. W wieku produkcyjnym znajduje sie 64% ogólnej liczby mieszkańców, w wieku przedprodukcyjnym 24 %, poprodukcyjnym 12 %. Konkurencyjna, dobrze wykształcona, bez wygórowanych wymagań płacowych, siła robocza. Średnia stopa bezrobocia w rejonie konińskim kształtuje sie na poziomie ok. 15 %, na terenie gminy Rychwał wynosi ok. 8,2%. Bez pracy pozostaje blisko 440 osób (240 z nich to kobiety). Liczba bezrobotnych według posiadanego wykształcenia przedstawia się nastepująco: - wyższe 63 - policealne i śr zaw. 115 - LO 28 - zawodowe 139 - podstawowe 95 Według wieku: - 15-17 0 - 18-24 128 - 25-34 161 - 35-44 83 - 45-54 47 - 55-59 21 60 i więcej 0

Kontakt


Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
Plac Wolności 16 62-570 Rychwał
tel. 63 248 10 01
fax. 63 248 10 55
www.rychwal.pl