Miasto Koszalin


Koszalin to dynamicznie rozwijający się ośrodek gospodarczy w środkowej Europie leżący w północno-zachodniej części Polski. Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim, nad jednym z największych jezior w Polsce - Jeziorem Jamno, które jest połączone z Morzem Bałtyckim. Z Koszalina w linii prostej jest 2 km do Morza Bałtyckiego. W otoczeniu Miasta znajdują się kompleksy leśne i jeziora.

Potencjał ludzki


Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna E-28 (droga krajowa nr 6) łącząca Berlin – Kaliningrad oraz droga krajowa Nr 11, łącząca Koszalin z południem kraju. W odległości 25 km od Koszalina znajduje się nieczynne lotnisko w Zegrzu Pomorskim. Obecnie trwają zaawansowane prace na rzecz uruchomienia cywilnego lotniska. Infrastruktura drogowa: - droga międzynarodowa E-28 (Berlin – Kaliningrad), której częścią jest droga krajowa nr 6 (Szczecin – Gdańsk) - droga krajowa nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Bytom) Tereny inwestycyjne przygotowane są pod względem techncznym - mają dostep do wody, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Położenie i infrastruktura


Liczba ludności Koszalina na koniec 2010 roku wynosiła 107.948 mieszkańców, co stanowi około 6,4% ludności województwa. Ludność wieku produkcyjnym stanowi ok. 65% ogólnej liczby mieszkańców. W 2010 r. ogólna liczba pracujących wynosiła 31.918 osób i kształtowała się na poziomie ok. 45% ogólnej liczby koszalinian w wieku produkcyjnym. Na 1000 mieszkańców w 2010 r. przypadało 295,7 pracujących. Blisko 60% ogólnej liczby pracujących zatrudniona jest w sektorze prywatnym. W lokalnej gospodarce dominuje zatrudnienie w sektorze usług – 69,7% pracujących mieszkańców Koszalina, najwięcej w usługach rynkowych. W przemyśle i budownictwie zatrudnionych jest 29,5% ogółu pracujących. W mieście występuje także niewielki odsetek pracujących w sektorze rolniczym - 0,8%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Koszalinie w 2010 r. wynosiło 3.070,78 zł co stanowi 98,4% średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz 89,4% średniej dla kraju. W latach 2002-2010 poziom średniego wynagrodzenia brutto wg danych GUS wzrósł o blisko 48%. Poziom bezrobocia w Mieście utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej dla kraju. Stopa bezrobocia w Koszalinie na koniec 2011 r. wynosił 11.2%. W strukturze bezrobotnych przewyższają kobiety. Największa grupę w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowią osoby w wieku 25-34 lata.

Kontakt


Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
tel. +48-94-348-87-93
fax. +48-94-348-87-92
http://www.koszalin.pl