Gmina Zalewo


Gmina Zalewo położona jest w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, na Pojezierzu Iławskim. Administracyjne Gmina Zalewo przynależy do województwa warmińsko- mazurskiego z siedzibą w Olszynie i powiatu iławskiego z siedzibą w Iławie. Gmina graniczy z gminami Iława i Susz z powiatu iławskiego oraz gminami Małdyty i Miłomłyn z powiatu ostródzkiego i gminą Stary Dzierzgoń z powiatu sztumskiego w województwie pomorskim. Gmina Zalewo posiada wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Zajmuje powierzchnię 254 km2, z czego 20% to lasy, a 14% jeziora (w tym najdłuższe w Polsce jezioro Jeziorak). Ponad 50% powierzchni gminy to obszar zakwalifikowany do I kategorii terenów rekreacyjnych. Siedziba władz Gminy jest miasto Zalewo. Ponadto na terenie Gminy znajduje się 46 miejscowości wiejskich wchodzących w skład 22 sołectw.

Potencjał ludzki


Przez teren Gminy Zalewo przebiega droga wojewódzka nr 519 Morąg-Zalewo-Stary Dzierzgoń. W odległości 9 km od Zalewa łączy się ona z drogą krajową nr 7 prowadzącą z Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Przez teren gminy przebiega również sieć dróg powiatowych łączących Zalewo z innymi miastami m.in. Iławą, Suszem, Ostródą. Odległości z Zalewa do poszczególnych miast wynoszą: do Iławy - 39 km, do Olsztyna - 75 km, Elbląga – 51 km, Ostródy – 35 km, do Warszawy - 241 km. a. Energetyka: Teren gminy Zalewo zasilany jest w energię elektryczną linią napowietrzną średniego napięcia o mocy 20kV. Istniejący układ energoelektryczny jest wystarczający i nie tworzy ograniczeń lokalizacyjnych ze względu na możliwości zasilania. b. Telekomunikacja: Teren gminy pokryty jest siecią przewodową należą do Telekomunikacji Polskiej S.A. Blisko 100% gospodarstw domowych jest są podłączone do sieci. c. Wodociągi: Łączna długość sieci wodociągowej wynosi na terenie Gminy 117,02 km. Stopień zwodociągowania gminy na podstawie ilości gospodarstw domowych w gminie, wynosi ok. 89 %. Należy zaznaczyć, że woda pochodząca z hydroforni w Janikach Małych nie wymaga uzdatniana. Surowa woda pobierana z podziemnego ujęcia jest na tyle czysta, że spełnia wszelkie normy dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia. d. Kanalizacja: Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo wynosi 25,6 km, w tym 11,5 km znajduje się na terenach wiejskich, tzn. w miejscowościach: Bądki, Barty i Girgajny. Skanalizowanie gminy wynosi 34,29 % w skali gospodarstw domowych. Na terenie miasta Zalewo znajduje się jedna podczyszczalnia ścieków, która jest własnością Zakładu Drobiarskiego. Podczyszczone wstępnie ścieki zrzucane są następnie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Gmina Zalewo posiada nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków, usytuowaną w miejscowości Półwieś. Nowy obiekt oddano do użytku w grudniu 2007 roku. Jest to mechaniczno - biologiczna oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych. W celu wspomagania procesów biologicznego usuwania fosforu może być stosowany koagulant chemiczny o nazwie PIX. Oczyszczalnia ścieków jest w stanie przyjąć i oczyścić 1944m3 ścieków na dobę. W chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje ok. 720m3 ścieków, co stanowi 37 % jej wydajności. Obecnie redukcja zanieczyszczeń w zależności od badanego wskaźnika osiąga wielkości od 90 do 98 %. Są to wielkości znacznie wyższe niż zakładane w dokumentacji projektowej oczyszczalni i wymagane w pozwoleniu wodnoprawnym. e. Drogownictwo i komunikacja: Układ komunikacyjny na terenie gminy tworzą drogi trzech kategorii: wojewódzkie, powiatowe, gminne. Długość drogi wojewódzkiej Nr 519 Morąg – Małdyty - Stary Dzierzgoń w obrębie gminy wynosi 13,4 km. Droga ta bezpośrednio łączy gminę z drogą krajową E-7 Gdańsk-Warszawa. Długość dróg powiatowych wynosi 113,66 km w tym o nawierzchni bitumicznej 73,439 km co stanowi 64,6%. Najważniejsze drogi powiatowe to Nr 1307N Zalewo-Iława i Nr 1329N Boreczno-Iława. Sieć komunikacji autobusowej jest rozwinięta dobrze i zaspakaja potrzeby mieszkańców gminy. Komunikację autobusową obsługują PKS Ostróda i Iława oraz przewoźnicy prywatni. f. Gazyfikacja: Gmina Zalewo nie posiada na swoim terenie sieci gazowej. Mieszkańcy gminy korzystają z gazu propan-butan poprzez instalację przenośnych butli gazowych. Zaopatrzenie w gaz odbywa się w punktach wymiany butli, które zlokalizowane są w każdej wsi.

Położenie i infrastruktura


Liczba ludności zamieszkujących gminę Zalewo wynosi 7.219 osób, z czego 2.273 mieszka w samym Zalewie. 64,26 % mieszkańców Gminy znajduje się w wieku produkcyjnym,a 20,85 % przedprodukcyjnym.

Kontakt


Gmina Zalewo
Czestochowska 8 14-230 Zalewo
tel. 89 758 83 77
fax. 89 758 82 72
www.zalewo.pl