Gmina Wiejska Wągrowiec


Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do malowniczo położonej Gminy Wągrowiec, gdzie łączy się tradycja z nowoczesnością. Wszystkie działania podejmowane przez tutejszy samorząd nastawione są na kreowanie nowoczesnej i otwartej wsi z jednoczesnym pielęgnowaniem i wzmacnianiem tradycyjnych wielkopolskich. Dlaczego u nas warto inwestować? Bo warto - bo tu jest dobry klimat inwestycyjny, o którym świadczy dostępność komunikacyjna, zasoby pracy, wysoki poziom infrastruktury gospodarczej, technicznej oraz społecznej, jak również zadawalający poziom rozwoju gospodarczego Gminy. Administracyjnie Gmina Wągrowiec należy do województwa wielkopolskiego i powiatu wągrowieckiego. Natomiast etnograficznie przynależy do Pałuk, obejmujących północno-wschodnią część Wielkopolski, gdzie przecinają się szlaki: Piastowski i Cysterski.

Potencjał ludzki


O atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy Wągrowiec świadczy jej położenie na pograniczu dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, w odległości 60 km od Poznania oraz 70 km od Bydgoszczy i 120 km od Torunia. Przez naszą Gminę przebiegają drogi wojewódzkie: nr 190 (Krajenka - Gniezno), nr 196 (Poznań – Wągrowiec) – modernizowana na całym odcinku, 241 (Tuchola – Rogoźno) i 251 (Kaliska – Inowrocław) oraz 21 dróg powiatowych. Sieć dróg wojewódzkich i powiatowych uzupełnia ciągle rozbudowywana i modernizowana sieć dróg gminnych, tworząc łącznie tym samym spójny układ komunikacyjny na który składa się ok. 210 km dróg, zapewniający dobre połączenie z sąsiednimi gminami, miastami powiatowymi i wojewódzkimi. Układ ten, wspólnie z oddaloną od Gminy o 17 km drogą krajową S11 (Kołobrzeg – autostrada A1) oraz położoną w odległości 60 km autostradą A2 (Berlin – Mińsk) daje szansę szybkiego i bezpośredniego dotarcia do każdej miejscowości, zwiększając tym samym atrakcyjność gospodarczą Gminy. Ponadto, przez teren Gminy Wągrowiec przebiega zmodernizowana linia kolejowa nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz, którą obsługuje PKP Cargo S.A. Jednocześnie należy podkreślić, że samorząd lokalny, podejmuje szereg inicjatyw, które z założenia mają wspierać dostępność komunikacyjną Gminy. Sieci wodociągowa i kanalizacyjna obsługiwane są przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu stanowiący jednostkę organizacyjną Gminy Wągrowiec. Zgodnie z danymi dotyczącymi sieci wodociągowej za rok 2010, długość sieci wodociągowej liczyła 274 km i korzystało z niej niemal 100%. Natomiast długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2011 roku wynosiła 36 km, a na chwilę obecną jest to już 45,5 km. Dane te świadczą o ciągłym i systematycznym rozwoju obu tych sieci oraz że, permanentnie realizuje się inwestycje zmierzające do poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz dostępności tych mediów. Ponadto, część terenu Gminy Wągrowiec objęta jest systemem kanalizacji zbiorczej oczyszczalni ścieków. Aglomeracja Wągrowiec o równoważnej liczbie mieszkańców 33 300 została ujęta w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Przez teren Gminy Wągrowiec przebiega również sieć gazownicza, którą zarządza firma WOSD Sp. z o.o., Zakład Dystrybucji Gazu Poznań. Firma ta jest zainteresowana dostawą gazu ziemnego dla inwestorów na terenach przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą. Dystrybucyjne sieci gazowe wykonuje na własny koszt i pobiera jedynie opłaty przyłączeniowe zgodnie z zatwierdzoną przez prezesa URE obowiązującą taryfą gazową. Budowa sieci gazowej jest realizowana w przypadku zaistnienia technicznych i ekonomicznych warunków dostarczania gazu, a zainteresowany zawarciem umowy o przyłączenie lub umowy sprzedaży gazu spełni warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Dla inwestorów poszukujących w pełni uzbrojonych terenów została przygotowana oferta, która obejmuje tereny w doskonałej lokalizacji.

Położenie i infrastruktura


Gminę Wągrowiec zamieszkuje ok. 12 tysięcy osób, z czego 65% to odsetek ludności w wieku produkcyjnym. Dane statystyczne na koniec pierwszego półrocza 2012r. pokazują, iż stopa bezrobocia dla powiatu wągrowieckiego wynosiła 19,6%, a wskaźnik bezrobocia dla Gminy Wągrowiec 11,29. Struktura bezrobocia na terenie gminy ze względu wiek i wykształcenie może stanowić szczególną zachętę dla inwestorów, którzy prowadzą działalność przemysłową , bowiem wśród całej grupy zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu Gminy Wągrowiec, 58% to ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat. 58% to również odsetek bezrobotnych z wykształceniem zawodowym, średnim ogólnokształcącym i średnim zawodowym. Daje to duże możliwości doboru profesjonalnej kadry pracowniczej. Atutem naszego regionu jest również lokalizacja w mieście Wągrowiec Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Placówka ta stale dostosowuje profile kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy i wymogów oraz oczekiwań pracodawców regionu wągrowieckiego

Kontakt


Gmina Wiejska Wągrowiec
Cysterska 22 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 80 800
fax. 67 26 80 803
www.gminawagrowiec.pl