Gmina Nidzica


Gmina Nidzica, zwana bramą wjazdową na Mazury, położona jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Gminę zamieszkuje ponad 21 tysięcy mieszkańców, z czego 14 tysięcy to mieszkańcy miasta Nidzica, które jest siedzibą władz samorządowych gminy i powiatu. Na 379 km2 powierzchni znajduje się 58 miejscowości zgrupowanych w 34 sołectwach. Dzieje Nidzicy sięgają XIV wieku, wybudowany wówczas zamek był siedzibą administracji krzyżackiej. Jest to największy na Mazurach pokrzyżacki zamek o charakterze rezydencjalno- obronnym. Obecnie mieści się w nim Nidzicki Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Nidzickiej, restauracja i hotel, pracownia rzeźby, galeria malarstwa i miejsko – gminna biblioteka. Okolice miasta to mało spotykany w skali europejskiej pagórkowaty krajobraz, pokryty licznymi jeziorami oraz lasami. Liczne miejsca – ze względu na swoją wartość – zostały objęte ochroną rezerwatową, można tu spotkać unikalne siedliska orła białego, bobrów i żółwi błotnych. Niedaleko od miasta leży „Kamień Tatarski”- jeden z największych głazów narzutowych na Mazurach.

Potencjał ludzki


W gminie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne drogowe i kolejowe o znaczeniu krajowym i regionalnym. Są to: droga krajowa nr S 7 umożliwiająca komunikacje z Warszawą, Gdańskiem i poprzez drogę 51 z Olsztynem i drogi wojewódzkie nr 545 Działdowo-Szczytno, nr 538 Nowe Miasto Lubawskie-Olszewo, nr 604 Nidzica-Wielbark. Ponadto gmina skomunikowana jest z Olsztynem i resztą kraju poprzez zelektryfikowaną linię kolejową relacji Warszawa - Olsztyn. Najbliższe lotnisko Szymany – Szczytno ok. 60 km. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna pozwala na szybki dojazd do: centrum Warszawy - 160 km, Gdańska –180 km, Olsztyna 50 km, Kaliningradu - 187 km. Tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 30, 562 ha w tym: 20,9467 ha włączone do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Nidzica ( www.wmsse.com.pl); pełen dostęp do infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych ( droga o nawierzchni z masy bitumicznej, parkingi i zatoki postojowe, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kanalizacja deszczowa), 2,9331 ha położone nad jeziorem Omulew; 6,6822 ha pozostałe tereny. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa przemysłowo - składowa. W mieście swoje usługi oferują mieszkańcom 4 banki, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Szpital Powiatowy, Powiatowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji.

Położenie i infrastruktura


Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz przychylność i pomoc administracji samorządowej. W Nidzicy dobrze funkcjonuje sieć placówek oświatowych (2 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjalne i 3 szkoły ponad gimnazjalne). Kształceniem dorosłych osób zajmuje się kilka instytucji: Ośrodek Szkolenia Zawodowego UNIVERSUS, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Szkoła Języków Obcych OSCAR – NIDA, Centrum Kształcenia Praktycznego, które są w stanie przygotować i przeszkolić przyszłych pracowników . Na podstawie zgłoszonych przez pracodawców ofert pracy wynika, że w 2011 roku na jedną ofertę pracy w sierpniu 2011 roku przypadało 13 bezrobotnych, natomiast w grudniu – 80. Na koniec grudnia 2011 roku najliczniejszymi grupami były osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym zawodowym (łącznie stanowiły 60,6% ogółu bezrobotnych). Konkurencyjne koszty pracy w regionie, zwolnienia z podatku dochodowego, należnego z tytułu prowadzenia działalności na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalne Strefy Ekonomicznej, zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji w gminie Nidzica. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2011 roku wyniosła 20,9% i w porównaniu do 2010 roku zwiększyła się o 0,6%. W tym samym okresie stopa bezrobocia w województwie warmińsko –mazurskim i w kraju wzrosła o 0,1%. Na nidzickim rynku pracy zarysowuje się widoczna przewaga osób bezrobotnych w młodym wieku. W całej populacji dwie najmłodsze grupy bezrobotnych stanowią osoby w wieku 18-24 i 25-34 lata i są grupami najliczniejszymi i razem stanowią 53,5%. W stosunku do 2011 roku najwięcej bezrobotnych przybyło w gronie osób z wykształceniem: -wyższym – o 18,4%, - policealnym i średnim zawodowym – 10,3%, - gimnazjalnym i poniżej – o 4,8%.

Kontakt


Gmina Nidzica
pl. Wolności 1 13-100 Nidzica
tel. 89-625 07 10
fax. 89-625 07 11
www.nidzica.pl