Gmina Mińsk Mazowiecki


Gmina Mińsk Mazowiecki usytuowana jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim, należącym do historycznej dzielnicy Polski - Mazowsza, na terenie której już w X w. zaczęła kształtować się organizacja państwa piastowskiego. Gmina ta okala Miasto Mińsk Mazowiecki i ma promienisty system zabudowy. Graniczy zaś z następującymi gminami: od południa - Kołbiel, Siennica, od zachodu - Dębe Wielkie, od północy - Stanisławów, Jakubów, od wschodu - Cegłów. W jej skład wchodzi 43 wsie, zorganizowane w 40 sołectwach.

Potencjał ludzki


Gmina Mińsk Mazowiecki posiada dobrze rozwiniętą zewnętrzną sieć komunikacyjną głównie dzięki drodze krajowej nr 2, która obsługuje ruch międzynarodowy na linii wschód - zachód (granica państwa - Świecko - Warszawa - Siedlce - Terespol - granica państwa), a także drodze krajowej nr 50 (Ciechanów - Grójec - Ostrów Mazowiecka) i drodze wojewódzkiej nr 802 (Mińsk Mazowiecki - Seroczyn). Przez teren gminy przechodzą także linie kolejowe. Oprócz trasy Pilawa - Tłuszcz znajduje się tu także linia międzynarodowa E-20 (granica państwa - Kunowice - Warszawa - Siedlce - Terespol - granica państwa), która w ostatnich latach została zmodernizowana w celu przystosowania jej do rozwijania przez pociągi szybkości 160 km/h. Dobre wyposażenie obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki w sieć transportową pozwala lokalnym przedsiębiorcom obniżać koszty dostarczania surowców i znacząco ułatwia dystrybucję swoich towarów. Przekłada się to bezpośrednio na większe zyski, wyższą konkurencyjność produkowanych dóbr, a co za tym idzie ciągły rozwój przedsiębiorstw. Duży wpływ na gospodarkę każdej jednostki administracyjnej ma jej infrastruktura. Warto, tu zaznaczyć, iż wszystkie miejscowości w Gminie Mińsk Mazowiecki posiadają już sieć wodociągową, której łączna długość wynosi 214,5 km i obejmuje 4192 przyłącza wodociągowe. Dzięki temu mińska gmina utrzymuje się w grupie wspólnot samorządowych o największym stopniu zwodociągowania w województwie mazowieckim. Mają także na uwadze, iż na terenie gminy dominują indywidualne systemy kanalizacyjne odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowowych, opracowana została i wcielana w życie jest "Koncepcja sanitacji całej gminy". W ten sposób uruchomiono indywidualne oczyszczalnie ścieków w trzech miejscowościach oraz rozpoczęto proces sanitacji północnej części gminy. Wszędzie zaś tam, gdzie nie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej lub jej realizacja jest bardzo odległa w czasie uruchomiony został program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Położenie i infrastruktura


Pod względem liczby ludności jest jedną z największych jednostek administracyjnych w powiecie mińskim. Na obszarze 11229 ha żyje ok. 13763 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby na km2. Osadnictwo skupia się głównie wzdłuż gęstej sieci dróg o długości 135 km, z czego 95 km to drogi gminne. Obszarami najbardziej zurbanizowanymi są wsie przylegające do granic administracyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki, a w szczególności: Stojadła, Karolina, Huta Mińska, Królewiec, Targówka, Stara Niedziałka. Nowe Osiny, Budy Barcząckie. Są to także tereny o największej gęstości zaludnienia. Stopa bezrobocia w w Gminie Mińsk Mazowiecki wynosi 4,0% (stan w końcu 2 półrocza 2011 roku), co stanowi zasób siły roboczej w liczbie ponad 550 osób aktualnie bezrobotnych.

Kontakt


Gmina Mińsk Mazowiecki
Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 24 89
fax. (25) 758 24 89 wew. 150
www.minskmazowiecki.pl