Gmina Miasto Łęczyca


Miasto Łęczyca położone jest w północnej części województwa łódzkiego. Znajduje się pośrodku obecnego powiatu łęczyckiego, bliżej jego południowej granicy. Miasto sąsiaduje bezpośrednio z dwoma gminami wiejskimi: Gminą Łęczyca i Gminą Góra św. Małgorzaty. Jest siedzibą władz miasta i powiatu. Swoją nazwę (Łęczyca - „miejsce wśród łąk”) miejscowość zawdzięcza prawdopodobnie charakterystycznemu położeniu wynikającemu z rzeźby terenu, systemu wód powierzchniowych oraz występującej tam roślinności. Na lokalizację miasta w obecnym obszarze miały wpływ przebiegające tamtędy ważne szlaki komunikacyjne, których rozwój przyczynił się do osadnictwa na pobliskim terenie (gród obronny). Historia Łęczycy sięga VI wieku, gdy w niedalekiej okolicy obecnego miasta powstał gród w Tumie. Pierwsze wzmianki o samej Łęczycy, nazywanej z łacińskiego Lancicia, datuje się na rok 1136. Łęczyca prawa miejskie otrzymała przed 1267 rokiem i stała się stolicą księstwa łęczyckiego. Przez kolejne stulecia miasto rozwijało się prężnie jako ośrodek handlowy i rzemieślniczy. Miasto Łęczyca ulokowana została na równinnym fragmencie wysoczyzny, obrysowanej od północy pradoliną, od wschodu doliną Bzury, od południa doliną rzeki Czartówki (Wróbliny), a od zachodu Miasto otwarte jest ku równinie wysoczyznowej i w tym kierunku przebiegała jego rozbudowa – osiedla bloków oraz domów jednorodzinnych. Główny akcent krajobrazu polodowcowego (pradolina przebiegająca równoleżnikowo) zwęża się u północnych granic miasta do 1,5 km, co musiało stanowić podstawę do wyznaczenia głównych szlaków komunikacyjnych północ – południe. Tutaj też ukształtował się przebiegający południkowo dział wodny, rozdzielający dorzecza Wisły i Odry.Miasto Łęczyca administracyjnie wchodzi w skład powiatu łęczyckiego i usytuowana jest nieopodal skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych Polski (droga krajowa nr 1 i autostrada A2).

Potencjał ludzki


Miasto Łęczyca położona jest w geograficznym centrum Polski – 40 km na północ od Łodzi, 130 km na zachód od Warszawy, 22 km od skrzyżowania głównych szlaków komunikacyjnych, łączących wschód z zachodem (A2) i północ z południem (droga krajowa nr 1). Drogi przechodzące przez miasto: • droga krajowa nr 1: Gdańsk – Łęczyca - Cieszyn • droga wojewódzka nr 703: Łowicz – Łęczyca - Poddębice • autostrada A2 (Wartkowice – 12 km od Łęczycy w kierunku Poddębic droga wojewódzka nr 703) Łęczyca posiada stację kolejową, przez którą przebiega linia kolejowa nr 16: Bydgoszcz – Aleksandrów Kuj. – Włocławek – Kutno – Łęczyca – Łódź Kaliska Najbliższe lotnisko międzynarodowe – Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta (odległość 45 km) W odległości ok. 20 km od Miasta przebiega autostrada A2. Najintensywniejszy ruch drogowy ma miejsce na drogach krajowych i wojewódzkich – szczególnie uciążliwa dla Miasta jest droga 703 o dużym natężeniu ruchu i tranzytu. Trasa, zwana „północnymi wrotami województwa”, przechodzi przez centrum Miasta, co przy charakterystycznej zabudowie (ciasne, wąskie uliczki) stanowi duże utrudnienie w ruchu miejskim i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców. Porównując dane Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2005 i 2010 widać na terenie Miasta Łęczyca znaczny wzrost średniego dobowego ruchu o 946 pojazdów (z 12 362 w 2005 r. do 13 308 w 2010 r.). Miasto posiada dobre połączenia autobusowe oraz kolejowe z województwem i krajem. Komunikacja publiczna realizowana jest przez: • PKP, linię kolejową nr 16 relacji Łódź - Kutno (dworzec ul. Belwederska – remont budynku przewidziany na lata 2012 - 2013) Znajduje się tu również kolejowa bocznica rozładunkowo-przeładunkowa, • autobusową komunikację PKS (połączenia m.in. do Łodzi, Warszawy, Włocławka, Świnic Warckich, Inowrocławia, Katowic, Kłodawy, Koła, Kutna, Leszna, Leśmierza, Olsztyna, Ozorkowa, Piątku, Płocka, Poddębic, Turku), • MARQS Marek Flejszman Usługi autokarowe – Łęczyca (połączenia regularne z Piątkiem, Świnicami Warckimi, Kutnem, Uniejowem), • Prywatną Komunikację Podmiejską Sylwester Gieraga – Ozorków, • Transport Osobowy Autobusem Stojeccy – Śliwniki, • EKO STAMAR – Konińskie, • Marag – Tour Kołodziejczyk Krynke – Łódź (połączenia regularne na linii Łódź – Włocławek). Autokary zatrzymują się m.in. na drogach gminnych, których zarządcą jest Miasto – przystanki na ul. Konopnickiej (2) oraz ul. Ozorkowskiej (1). Przez teren gminy przebiega również linia kolejki wąskotorowej SKOWK Krośniewice – Łęczyca – Ozorków. W 2000 roku PKP zrezygnował z kolei wąskotorowej. Obecnie Krośniewicka Kolej Dojazdowa uruchamia na linii pociągi turystyczne. Miasto realizuje inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej. Do chwili obecnej udało się przeprowadzić: • Modernizację ulic: Kaliskiej, Poznańskiej, Kościelnej, 18-go stycznia, Grodzkiej, Żydowskiej, Pocztowej okalających plac Tadeusza Kościuszki (kanalizacja deszczowa i przebudowa nawierzchni) w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki - kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic” ZPORR (zakończono w 2008 r.), • Przebudowę i modernizację ul. Bitwa nad Bzurą RPO WŁ (zakończono w 2010 r.), • Przebudowę ul. Szpitalnej (zakończono w 2009 r.), ul. Dworcowej (zakończono w 2010 r.) - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 – kanalizacja deszczowa, przebudowa nawierzchni, chodniki, oznakowanie pionowe, • Przebudowę ul. Ozorkowskiej (zakończono w 2011 r.) – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 - przebudowa przepustu, przebudowa istniejącego wodociągu, krawężniki i obrzeża, miejsca postojowe wraz z podbudową, zjazdy do posesji, chodniki wraz z podbudową, przebudowa nawierzchni, oznakowanie pionowe. • Przebudowę ul. Wojska Polskiego (zakończono w 2012 r.) – przebudowa nawierzchni wraz z podbudową, krawężniki i obrzeża, zjazdy do posesji, chodniki wraz z podbudową, oznakowanie, wpusty kanalizacji deszczowej. W realizacji znajduje się przebudowa ulic: Panieńskiej, Ozorkowskiej (na odcinku od ul. Belwederskiej do Placu Tadeusza Kościuszki), Wodnej, Kowalskiej, Pl. Kościuszki (parking i chodniki) w ramach projektu pn. "Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta" (okres realizacji: 2011 - 2013 r.). W najbliższej przyszłości planowane są działania związane z: • Budową obwodnicy miasta, • Przebudową ulic: Poznańskiej, Staromiejskiej, Popiełuszki, Konopnickiej, • Budową drogi dojazdowej wraz z uzbrojeniem do ŁSSE, • Budową dróg na osiedlu domów jednorodzinnych Waliszew.

Kontakt


Gmina Miasto Łęczyca
ul. Marii Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca
tel. 0 24 721 03 42
fax. 24 721 03 01
www.leczyca.info.pl