Gmina Kołbaskowo


Gmina Kołbaskowo to jedna z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych gmin Pomorza Zachodniego, położona w bezpośredniej bliskości metropolii jaką jest Szczecin. Jest jedną z najdalej na zachód wysuniętych gmin w województwie Zachodniopomorskim. Jej powierzchnia wynosi 105,4 km2. Od zachodu granicę gminy wyznacza granica państwowa, od północy i północnego wschodu graniczy z miastem Szczecin i gminą Dobra, a od wschodu z gminą Gryfino. Gmina określana jest jako jedna z najbardziej zielonych gmin w kraju położona na tzw. Wale Bezleśnym na przepiekanie ukształtowanych i malowniczych Wzniesieniach Szczecińskich oraz w Dolinie Dolnej Odry. Najwyższym punktem Wału jest tzw. Mała Góra (88 m n.p.m.). W przeszłości cały ten teren porastały lasy, które zanikły na skutek rolniczej działalności człowieka. Obszar Międzyodrza zajmuje Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, w którym znajdują się 3 rezerwaty: Kurowskie Błota, Kanał Kwiatowy i Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem. Tereny leśne zajmują 7% powierzchni gminy, a użytki rolne 67%. Bliskość Szczecina stwarza gminie szanse stania się zapleczem usługowym. Pozwala oprzeć działalność gospodarczą na lokalnym potencjale, a jej efekty kierować do szerokiego grona nabywców Szczecina, sąsiednich regionów niemieckich, a nawet Berlina.

Potencjał ludzki


Gmina Kołbaskowo położona jest w węźle drogi krajowej nr 13 (Szczecin – Kołbaskowo – Berlin) oraz drogi A6 (Autostrada Szczecin – Berlin) – stanowią one również osnowę komunikacyjną miejscowości Kołbaskowo. Niemniej jednak, podstawową sieć komunikacyjną na tym obszarze stanowi system dróg powiatowych, łączący większość miejscowości, zapewniając ponadto połączenie komunikacyjne z miastem Szczecin. Na terenie gminy działają 3 przejścia graniczne: drogowe w Kołbaskowie i Rosówku i piesze w Bobolinie. Przygraniczne położenie ułatwia mieszkańcom i jednostkom organizacyjnym kontakty z zachodnim sąsiadem. Na terenie gminy funkcjonuje rozbudowana sieć komunikacji publicznej, łącząca wszystkie 23 miejscowości gminy z miastem Szczecin. Na obszarze gminy znajduje się 25 przystanków autobusowych. Ilość połączeń ze Szczecinem jest zróżnicowany w zależności od usytuowania miejscowości. Na terenie Gminy Kołbaskowo działają 3 linie komunikacji miejskiej 81 (Kołbaskowo – Dworzec Główny), 88 (CH. STER – Stobno), 88 (Plac Kościuszki – Bedargowo). Największa ilość połączeń działa na trasie Dworzec Główny – Przecław. W 2012r. planowane jest uruchomienie nowej linii komunikacji miejskiej nr 70, której trasa przebiegać będzie przez Szczecin Pomorzany- Ustowo - Siadło Górne- Siadło Dolne – Kołbaskowo – Moczyły - Kamieniec. Na pozostałym obszarze działa komunikacja państwowa publiczna. Przez obszar gminy przebiegają dwie linie kolejowe: -Szczecin Gumieńce – Stobno - granica państwa (Grambow, Pasewalk) linia dwutorowa na odcinku Szczecin – Gumieńce - Stobno, a jednotorowa na pozostałym, -Szczecin Gumieńce – Kołbaskowo - granica państwa (Tantow, Berlin) – linia jednotorowa. Gmina Kołbaskowo należy do Gminy o dobrze rozbudowanym systemie zaopatrzenia w wodę w oparciu o istniejące wodociągi grupowe wiejskie i zakładowe. Na ogólną liczbę 22 wsi z wodociągów korzysta 21. Indywidualne zaopatrzenie na wodę występuje we wsi Kamionka. W ostatnim okresie wybudowano w Gminie nową kanalizację, korzystając m.in. z funduszy unijnych. Na obszarze Gminy Kołbaskowo eksploatowana jest jedna komunalna mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana w północno - wschodniej części wsi Przecławia. Większość mieszkańców gminy jest podłączona również do sieci kanalizacyjnej, gazowej oraz energetycznej. Sieć telefoniczna obejmuje swoim zasięgiem wszystkie miejscowości gminy. W zakresie łączności telefonicznej gmina Kołbaskowo obsługiwana jest w większości przez Telekomunikację Polską S.A. Edukacja: Na terenie Gminy zlokalizowane są trzy obiekty szkolne, każdy z nich posiada sale gimnastyczną oraz zespół boisk i są to: - Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie, gdzie znajdują się przedszkole oraz szkoła podstawowa, - Zespół Szkół w Przecławiu , w których znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum , - Szkoła Podstawowa w Będargowie Ponadto na terenie Gminy działają świetlice środowiskowe i wiejskie, gdzie dzieci w godzinach popołudniowych mogą aktywnie spędzać czas.

Położenie i infrastruktura


Gmina Kołbaskowo liczy 10471 mieszkańców, w tym 5387 kobiet (stan na 4.06.2012r.) Najliczniejszymi miejscowościami są Przecław 3483 oraz Warzymice 2382 mieszkańców. W wieku produkcyjnym (16-60lat) jest 876 kobiet, natomiast mężczyzn (16-65 lat) 794. Mieszkańcy gminy to przede wszystkim ludzie młodzi, czynni zawodowo. O ich przygotowaniu zawodowym i wykształceniu decyduje nie tylko lokalna sieć szkół podstawowych oraz gimnazjum, ale także bliskość wyższych uczelni Szczecina, Poznania i Berlina. Zarobki w powiecie polickim w obrebię którego znajdują się takie miejscowości jak: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police, kształtują się na poziomie 3564,00 PLN brutto. Stanowią one 114% przeciętnych zarobków w województwie zachodniopomorskim oraz 104% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Liczba osób bezrobotnych zamieszkujących gminę Kołbaskowo, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach, według stanu na koniec marca 2012r. wynosiła 557 osoby, w tym 313 kobiet. Wskaźnik bezrobocia wyniósł 7,8%. bezrobotnych z prawem do zasiłku było 60, w tym 37 kobiet. Największą grupę bezrobotnych ze względu na wiek stanowią ludzie młodzi w wieku 25 -34 lata (178 osób), następnie osoby w wieku 45-54 (123 osoby). Ze względu na wykształcenie największą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym tj. 241 osoby, następnie odpowiednio wykształcenie zawodowe (119 osób), policealne i średnie (80 osób), wyższe (79 osób).

Kontakt


Gmina Kołbaskowo
72-001 Kołbaskowo
tel. 091 311 95 10 wew. 47
fax. 91 3119510 wew.22
www.kolbaskowo.pl