Gmina Kisielice


Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą w kierunku zachodnim gminą województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obszar gminy położony jest w powiecie iławskim i graniczy z województwami pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Teren gminy zamieszkuje ok. 6400 osób, z czego 2200 osób stanowi ludność miasta Kisielice. Powierzchnia gminy wynosi ok 173 km2. Większość terenów gminy to użytki rolne (72%), co świadczy o typowo rolniczym charakterze gminy.Południową część gminy zajmuje Obszar Chronionego Krajobra¬zu Jeziora Goryńskiego z licznymi jeziorami położonymi pośród lasów. Na terenie gminy znajduje się 10 jezior - 4 większe o powierzchni 85-300 ha oraz 6 mniejszych o powierzchni 5-10 ha,

Potencjał ludzki


Połączenie komunikacyjne zapewnia droga krajowa nr 16 Grudziądz - Augustów,której trasa przebiega przez środek gminy, Gmina i Miasto Kisielice położone są na odcinku Grudziądz-Iława. Ważnym ośrodkiem przemysłowym zlokalizowanym w pobliżu Kisielic jest miasto Kwidzyn wraz ze strefą przemysłową oddalone o ok 35 km. Gmina Kisielic teren wiejski: Droga krajowa nr 16, droga wojewódzka 523, sieć dróg powiatowych, gminnych. Sieć wodociągowa, elektryczna, telekonunikacyjna 100 % pow. gminy. Miasto Kisielice: Droga krajowa nr 16, Sieć kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, elektryczna na 100 % pow. miasta. Sieć ciepłownicza z ciepłowni zasilanej biomasą na 90% powierzchni miasta. Strefa przedsiębiorczości - uzbrojone tereny inwestycyjne w sąsiedztwie DK16 objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi.

Położenie i infrastruktura


Liczba ludności w wieku produkcyjnym 3966 tj ok 61 % populacji gminy. Przeciętne wynagrodzenie brutto (na powiat) 2 639,03 PLN Bezrobocie w gminie na poziomie ok 12%

Kontakt


Gmina Kisielice
Daszyńskiego 5 14-220 Kisielice
tel. 55 278 55 00
fax. 55 278 55 02
www.kisielice.pl