Gmina Kalisz Pomorski


Gmina Kalisz Pomorski położona jest w granicach województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnia gminy wynosi 48 000 ha, z czego połowę zajmuje Poligon Drawski. Siedzibą gminy jest miasto Kalisz Pomorski zamieszkałe przez 4,4 tys. osób (ogółem ludności w gminie 7,8 tys.) W skład gminy wchodzi 15 sołectw.

Potencjał ludzki


POŁĄCZENIA DROGOWE Przez Kalisz Pomorski biegnie droga tranzytowa nr 10 Szczecin – Bydgoszcz – Warszawa, która stanowi dogodne połączenie z krajem, a także ze wschodem i zachodem Europy. Miasto leży 100 km od Szczecina, 124 km od Koszalina i 74 km od Piły. Ponadto droga wojewódzka nr 175 łączy Drawsko Pomorskie z Kaliszem Pomorskim (powiat drawski) i dalej z Choszcznem (powiat choszczeński). Droga ta łączy się w Drawsku Pomorskim z kolejną drogą krajową nr 20, relacji Stargard Szczeciński – Gdańsk. POŁĄCZENIA KOLEJOWE Przez Kalisz Pomorski biegnie linia kolejowa obsługująca trasę Kalisz Pomorski – Szczecin. Po zmodernizowaniu regionalnej linii kolejowej nr 403 Wałcz – Kalisz Pomorski – Ulikowo (w trakcie modernizacji), przez Kalisz Pomorski przebiegała będzie ważna trasa kolejowa łącząca najbardziej odległy kraniec województwa - Wałcz ze Szczecinem. POŁĄCZENIA MORSKIE Komunikację morską zapewnia zespół portów Szczecin – Świnoujście. Port w Szczecinie jest to handlowy port morski i rzeczny w województwie zachodniopomorskim w Szczecinie, usytuowany na Odrze i jej prawym ramieniu - Regalicy, w Dolinie Dolnej Odry, na Międzyodrzu. Razem z portem Świnoujście tworzy zespół portów, który jest najbliższym dużym zapleczem gospodarki morskiej dla obszaru zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Port w Szczecinie znajduje się w odległości ok. 100 km od Kalisza Pomorskiego. POŁĄCZENIA LOTNICZE Komunikację lotniczą obsługuje położony ok. 110 km od Kalisza Pomorskiego międzynarodowy Port Lotniczy Szczecin – Goleniów. Port ten ma stałe połączenia lotnicze z Warszawą, Londynem, Liverpoolem, Dublinem, Oslo. W ofercie są także loty czarterowe i sezonowe. Roczna przepustowość terminalu lotniczego wynosi 1 milion pasażerów. Terminal jest przystosowany do wymogów Unii Europejskiej. Obecnie port lotniczy w Szczecinie stara się o lokalizacje bazy Ryanair. Jego szanse na to poważnie wzrosły po wybudowaniu nowego terminalu pasażerskiego i najnowocześniejszej w Polsce wieży kontroli lotów. Port lotniczy położony jest przy drodze krajowej nr 6 (Goleniów – Gdynia) w pobliżu wsi Glewice. Swoim zasięgiem obejmuje około 1,6 mln mieszkańców. Obecnie jest to dziewiąty najbardziej ruchliwy polski port lotniczy. Gmina Kalisz Pomorski to także tereny atrakcyjne dla rozwoju przedsiębiorczości. Gmina posiada dobre połączenia komunikacyjne ze Szczecinem, Koszalinem, Piłą oraz Warszawą. Pełna infrastruktura komunalna: wodociągi, kanalizacja, nowoczesna oczyszczalnia ścieków oraz stacje uzdatniania wody, dobry stan dróg, bliskość granicy państwa i przebiegająca przez gminę droga krajowa nr 10 stwarzają optymalne warunki dla rozwoju nieuciążliwego przemysłu i drobnej wytwórczości. Władze samorządowe od lat inwestują w rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, edukacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, co podnosi poziom życia mieszkańców i jest podstawowym warunkiem przyciągania inwestorów. Dzięki temu wzrasta atrakcyjność miasta, gdzie warto mieszkać, wypoczywać i prowadzić działalność gospodarczą. Inwestorzy znajdą tu w pełni uzbrojone tereny do zagospodarowania, położone przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz ludzi, którzy dołożą wszelkich starań, aby cały proces inwestycyjny przebiegał szybko i sprawnie. Dodatkową korzyścią dla inwestorów są zwolnienia podatkowe. Aby jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność gminy i umożliwić inwestorom preferencyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej do Ministerstwa Gospodarki złożony został wniosek w sprawie utworzenia na terenie gminy podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co będzie skutkowało wprowadzeniem ulg i zwolnień dla inwestorów. Teren inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej (oferta nr 1) uzyskał tytuł finalisty IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal 2010". Natomiast Gmina otrzymała certyfikat „GMINA FAIR PLAY” - CERTYFIKOWANA LOKALIZACJA INWESTYCJI 2006.

Położenie i infrastruktura


Z analizy rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika, że stan ludności w mieście jest ustabilizowany i liczba ludności utrzymuje się niemal na tym samym poziomie. Liczba ludności zamieszkującej gminę obecnie wynosi 7418 osób. Średnia gęstość zaludnienia Gminy wynosi tylko 15 os./km2. Na 100 mężczyzn w Gminie przypada 105 kobiet. Społeczność ta charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem wiekowym. Także struktura zawodowa nie jest jednorodna. Wynika to z jednej strony z rolniczego charakteru miejscowości (starsza część społeczności), z drugiej zaś młodsi rezygnują z pracy na roli na rzecz innych form zatrudnienia, które uzyskują w okolicznych zakładach pracy oraz prywatnych firmach. Na zróżnicowanie zawodowe w dużym stopniu wpływa również poziom wykształcenia. Coraz liczniej reprezentowani są również prywatni przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek. Znaczną część mieszkańców stanowią ludzie mieszkający tu wiele, wiele lat, których korzenie życiowe są mocne. Ze względu na przesiedleńczy charakter wielu rodzin pomiędzy rodzinami istnieją silne więzi społeczne, które dają o sobie znać zwłaszcza w trakcie okazywania wzajemnej pomocy. Wielu mieszkańców emigruje do innych, większych miejscowości w celu poszukiwania pracy. Duża część młodych ludzi wyjeżdżając na studia również zostaje w centrach oferujących im lepsze warunki życia. Gmina Kalisz Pomorski jest gminą popegerowską o charakterze miejsko-wiejskim. Po zamknięciu największych zakładów pracy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, problem bezrobocia stał się jednym z kluczowych problemów społecznych tego obszaru. Obecnie wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie 18,5 % (grudzień 2011). Jest to jeden z najwyższych wskaźników w powiecie drawskim (14,5 %) oraz bardzo wysoki w relacji do województwa zachodniopomorskiego (9,8 %). Należy nadmienić, iż społeczność lokalna wykazuje wysoką aktywność na rynku pracy, tłumioną jednak przez czynniki strukturalne.

Kontakt


Gmina Kalisz Pomorski
Wolności 25 78-540 Kalisz Pomorski
tel. 94 361 62 63
fax. 94 361 62 88
www.kaliszpom.pl