Gmina Gołuchów


Gmina Gołuchów leży w powiecie pleszewskim, w południowo-wschodnim rejonie województwa wielkopolskiego, które stanowi jeden z większych regionów naszego kraju, zarówno pod względem liczby ludności jak i powierzchni. Teren gminy od strony południowej graniczy z Kaliszem, a od północnej z Pleszewem. Natomiast wschodnią granicę stanowi rzeka Prosna, a zachodnią gminy Nowe Skalmierzyce i Ostrów Wielkopolski. Gołuchów leży w tzw. 'podwójnym trójkącie' miejscowości mających ważny wpływ na jego rozwój. Mały Trójkąt wyznaczają pobliskie miasta powiatowe: Kalisz (17 km), Ostrów Wielkopolski (23 km) i Pleszew (11 km), natomiast Duży Trójkąt wyznaczają stolice regionów: Poznań (102 km), Wrocław (116 km) i Łódź (128 km). Miejscowość Gołuchów oraz obszary okalające ją, są bogate w walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Znaczny odsetek powierzchni gminy zajmują obszary zalesione. Gołuchów stanowi wyróżniające się miejsce na mapie turystycznej naszego kraju. Posiadamy ciekawe zaplecze turystyczne zarówno dla osób chcących odpocząć jak i dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszej historii. Zabytki Gołuchowa należą do bardziej znanych i najlepiej zachowanych założeń rezydencjalnych w Polsce. Dzieje rezydencji, związanej ze znakomitymi rodami Leszczyńskich, Działyńskich, a w końcu Czartoryskich, wpisane zostały na trwałe do historii, kultury polskiej i europejskiej. Zapisy historyczne o znaleziskach dokonanych w Gołuchowie wskazują, że obszar był zamieszkały nieprzerwanie od 2500 lat. Przebiegał tędy także ważny szlak handlowy z Poznania przez Kalisz, Sieradz do Małopolski. Około roku 1560 Rafał Leszczyński wybudował renesansowy dwór obronny, który wraz z upływem czasu przeobraził się w dwuskrzydłowy zamek. Na początku XVII wieku dwór został rozbudowany. Jednak po roku 1695 nastąpił upadek tej świetnej rezydencji magnackiej. Majątek często zmieniał swoich właścicieli, przechodził w różne ręce, aż w roku 1853 dobra gołuchowskie zakupił Tytus Działyński dla swego syna Jana. W roku 1856 rozpoczęła się odbudowa rezydencji. Rozpoczęte prace zostały zakończone przez małżonkę Jana, księżną Izabelęz Czartoryskich Działyńską. W pomieszczeniach przebudowanego zamku zostało urządzone muzeum dzieł sztuki pochodzących z całej Europy. Zamek otoczony jest malowniczym parkiem, największym w Polsce arboretum, który powstał w II połowie XIX wieku według koncepcji Jana Działyńskiego. Zamysły hrabiego przez kilkadziesiąt lat realizował Adam Kubaszewski. Gołuchów był własnością Czartoryskich do II wojny światowej. W czasie wojny zbiory muzealne zostały wywiezione, a zabytkowy kościół, znajdujący się w pobliżu wejścia do parku, zburzono. W 1951 roku zamek został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu i do dziś funkcjonuje jako jego oddział.W pozostałej części kompleksu zamkowo – parkowego, po dokonanej renowacji, a także częściowej odbudowie utworzono Muzeum Leśnictwa. W sąsiedztwie parku zorganizowano Pokazową Zagrodę Zwierząt. Nieopodal Gołuchowa znajduje się największy w Wielkopolsce i szósty co do wielkości w Polsce głaz narzutowy – spektakularny relikt epoki lodowcowej. W gminie istnieje również bogaty szlak zabytków sakralnych, który wyznaczają kościoły. Najstarszy kościół pochodzi z II połowy XII wieku. Gmina Gołuchów to magiczne miejsce. Gwarantuje niezapomniane wrażenia wszystkim, którzy zechcą ją odwiedzić.

Potencjał ludzki


Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi krajowe nr 11 i 12 oraz sieć dróg powiatowych i gminnych. Komunikację publiczną dla mieszkańców z terenu Gminy Gołuchów zapewniają przede wszystkim Pleszewskie Linie Autobusowe kursujące na trasie Kalisz – Pleszew. W/w trasę obsługuje linia A, A weekend, 1A. Jest to kluczowy środek transportu zbiorowego dla młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w Pleszewie i Kaliszu oraz dla mieszkańców, dla których miasta te stanowią rynek pracy. Mieszkańcy mogą również korzystać z kursów dalekobieżnych linii autobusowych, które zatrzymują się na gminnych przystankach autobusowych, np. do Poznania, Koszalina, Mielna. Przez teren gminy nie przebiegają żadne linie kolejowe. Najbliżej dostępne stacje kolejowe znajdują się w Kaliszu, Pleszewie (Kowalew) i Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast najbliżej położone lotnisko międzynarodowe znajduje się w Poznaniu. Gmina Gołuchów jest obiektem zainteresowania inwestorów. Wynika to głównie z położenia przy drodze wojewódzkiej nr 11 i 12 oraz dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych i powiatowych, walorów krajobrazowych, przyrodniczych, a także kompleksów leśnych, obiektów zabytkowych, turystycznych. Posiadamy zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, szeroką sieć wodociągową, a także sukcesywnie rozwijającą się sieć kanalizacyjną i gazową na znacznym obszarze gminy. Mieszkańcy terenów nieposiadających sieci kanalizacyjnej coraz częściej budują przy swoich gospodarstwach oczyszczalnie przydomowe, co efektywnie przekłada się na stan środowiska naturalnego naszego otoczenia. Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Gdn, rurociąg paliwowy XR, linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Infrastruktura szkolna ulega ciągłym remontom i przebudowom w celu zapewnienia wysokiego standardu nauki dzieci, a także umożliwienia wszystkim mieszkańcom korzystania z placówek szkolnych i obiektów sportowych w godzinach popołudniowych. Każdego roku poprawiamy ich standard, inwestując m.in. w wyposażenie. Personel zatrudniony w Urzędzie Gminy podejmuje szereg działań, aby zwiększać naszą atrakcyjność, szansę na rozwój, eksponując posiadane dziedzictwo. Rozwój naszej małej ojczyzny możliwy jest przez liczne starania o pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł zewnętrznych tj. funduszy unijnych i krajowych.

Położenie i infrastruktura


Gmina Gołuchów zamieszkiwana jest przez ponad 10 200 mieszkańców. Najbardziej zaludnionymi miejscowościami są Gołuchów i Kościelna Wieś - każdą z miejscowości zamieszkuje ponad 2 tys. mieszkańców. Poziom wykształcenia ludności poprawia się z dekady na dekadę, głównie pod względem szkolnictwa wyższego. Wynika to ze wzrostu znaczenia wykształcenia dla mieszkańców, interesującej bazy akademickiej i różnorodności oferowanych kierunków studiowania w pobliskim Kaliszu, a także coraz większej liczbie młodzieży studiującej w Poznaniu oraz Wrocławiu. Mieszkańcy mniejszych wsi zajmują się głównie prowadzeniem gospodarstw rolnych, natomiast pozostała większość zatrudniona jest głównie w handlu oraz usługach głównie w Pleszewie i Kaliszu. Według analizy rynku pracy, przeprowadzonej na dzień 31 maja 2012 roku, w gminie Gołuchów było zarejestrowanych 347 osób bezrobotnych, z czego większość stanowiły kobiety.

Kontakt


Gmina Gołuchów
Lipowa 1 63-322 Gołuchów
tel. 62 76 17 017
fax. 62 76 17 082
www.goluchow.pl