Boguszów-Gorce


Miasto Boguszów-Gorce o powierzchni 2702 ha i zaludnieniu wynoszącym 15.543 mieszkańców (dane na dzien 5 maja 2015 r.) składa się z następujących jednostek urbanistycznych: Boguszowa, Gorc, Kuźnic Świdnickich o charakterze miejskim oraz Lesieńca i Nowego Lubominka o charakterze wiejskim. Obszar gminy graniczy: -od południa z gminą Mieroszów, -od wschodu z gminą Wałbrzych, -od północy z gminami Szczawno Zdrój i Stare Bogaczowice, -od zachodu z gminą Czarny Bór. W strukturze użytkowania gruntów w mieście przeważają tereny leśne i tereny rolne obejmujące odpowiednio 42,97 % i 42,45% powierzchni gminy. Tereny zainwestowane obejmują około 13,17% powierzchni gminy, w tym przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacyjne; tereny przemysłowe oraz usługowe zajmują nieznaczną powierzchnię. Nieznaczną powierzchnię gminy zajmują również wody powierzchniowe oraz nieużytki.

Potencjał ludzki


Charakter miasta i jego położenie w sąsiedztwie dużego ośrodka (Wałbrzych) oraz na obszarach chronionych określają możliwości rozwoju funkcjonalno – przestrzennego. Czynnikami miastotwórczymi są: -funkcja turystyczno – rekreacyjna i wypoczynkowa w oparciu o turystyczne zagospodarowanie masywu Dzikowca oraz Chełmca i stworzenie bazy noclegowej, -funkcja mieszkaniowa dla obsługi aglomeracji Wałbrzyskiej, -aktywność gospodarcza w zakresie nieuciążliwej działalności usługowej i produkcyjnej. Zakładany rozwój miasta warunkowany jest: -poprawą układu komunikacyjnego, w tym realizacji obwodnicy miasta, -rozbudową sieci infrastruktury technicznej, w tym rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej, -przygotowanie nowych terenów pod zainwestowanie, -rewaloryzacja istniejącej zabudowy miejskiej.

Położenie i infrastruktura


Miasto Boguszów-Gorce obsługiwane jest przez linię kolejową relacji Wrocław-Jelenia Góra oraz Wałbrzych-Mieroszów-Mezimesti. Sieć drogową stanowią: -droga wojewódzka nr 367 (Wałbrzych-Jelenia Góra) o długości 5,12 km, przechodząca przez centrum Boguszowa oraz Gorc. Charakteryzuje się ona niewłaściwymi parametrami technicznymi. Jej obecny przebieg stwarza znaczną uciążliwość dla zespołów zabudowy miejskiej, -drogi powiatowe nr:3396D (ul. B. Głowackiego, ul. Jasna, ul. Kosynierów), 3398D (ul. Wesołowskiego - Masalskiego), 3397D (ul. W.Reymonta, ul. S.Żeromskiego), o łącznej długości 7,5 km, drogi gminne o łącznej długości 44,20 km tworzą podstawową sieć komunikacji miejskiej związanej z obsługą terenów przyległych. Drogi powiatowe i wojewódzka posiadają funkcję tranzytowych, a także obsługuje tereny przyległe.

Kontakt


Boguszów-Gorce
Plac Odrodzenia 1
tel. 74 8449 311
fax. 74 8449 165
www.boguszow-gorce.pl